กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
   
 
   
 
 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มกราคม. 2562