ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
   
 
   

 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริการส่วนตำบลห้วยยูง เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม       การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริการส่วนตำบลห้วยยูง  จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริการส่วนตำบลห้วยยูง

 
 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2564