ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ กลุ่มแม่บ้าน /กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ
   
 
   

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้่วยยูง  จัดทำโครงการการส่งเสริมอาชีพของประชาชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

"สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก" ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564

ขอเชิญ ผู้ที่สนใจสอบถามติดต่อสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง โทร.075656140

 

 
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2564