ข่าว : ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด  : สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้แจ้งข่าว : งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ประกาศเมื่อ :